Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Dejte topení do čistírny

Vedou se různé diskuse o možnostech, jak ušetřit náklady na vytápění bytů. V dnešní době patří zateplování domů k nejvýraznějším způsobům přinášejícím úspory. Všude se o tom píše a všude se argumentuje uspořenými gigajouly. Vyregulování otopné soustavy je druhá, nedílná součást cesty za úsporami. Další, zatím málo diskutovanou procedurou, ale  neméně důležitou, je chemické čištění celého topného systému, tedy vnitřní části trubek i radiátorů. Tato třetí, posledně jmenovaná cesta k úsporám si zaslouží naši i vaši pozornost. S osvětou i s nabídkou profesionálního provedení čištění přichází prostřednictvím našeho časopisu společnost DK CHEMO.

Snižování energií prostřednictvím chemického čištění

Chemické čištění má v České republice více než třicetiletou tradici a je nedílnou součástí servisních služeb každé teplárny a elektrárny, neboť poskytuje snadnou, rychlou a efektivní cestu pro údržbu tepelných výměníků. Bez pravidelného čištění by teplá nebo topná voda nedosahovala správných parametrů, což by se negativně odrazilo u koncových uživatelů na výtocích nebo při vytápění. Tato problematika se netýká pouze výměníků, ale veškerého zařízení v teplovodních soustavách, která ztrácejí na účinnosti a životnosti vlivem minerálních úsad – radiátory, stoupačky, ležaté rozvody, bojlery, karmy, průtokové ohřívače a kotle. Průkaznými signály jsou šupinky nebo drobné krystalky, které jsou v sítku vodovodních baterií; vodní kámen na spirále rychlovarné konvice. Inkrusty v této podobě jsou bez diskuze známé v každé domácnosti, ale jakým způsobem se to projevuje v topném systému, tedy ve výše zmíněných radiátorech a rozvodech? Ve slepých místech a úsecích se sníženou cirkulací, zvláště ve spodní třetině otopných těles, vznikají usazeniny ve formě kalů, tvořené organickými kaly, uvolněnými částečkami pevných inkrustů a rzi z potrubí. Uvedená kombinace působí jako izolant tepelné energie, a proto zabraňuje jejímu prostupování do okolí. Následkem je pomalé prohřátí radiátorů, vlivem úsad v potrubí snížení průtoku topné vody a dále nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi, což vyústí v tepelné ztráty v nevytápěných prostorech (sklepy, suterén, kanálky v podlaze, podhledy apod.), za něž uživatelé musejí platit. Tato fakta bohužel lidé neznají a představa současně topícího radiátoru (uvažujme o litinovém topném tělese, které stále v bytech převažuje) je pro většinu ideální, často shrnuta dvěma slovy „vždyť topí“. Jelikož s účinky chemického čištění nejsou obeznámeni, nemohou ani předpokládat, že topit lze ještě lépe.

S čistými radiátory toho můžeme docílit 3× rychleji a získávat v průměru o 30 % více tepelné energie do místnosti při stejné teplotě topné vody.

Podstatou chemického čištění je udržet zařízení pro vytápění v bezvadném stavu a zajistit tak co nejlepší využití tepelné energie, což znamená zaplatit jen tolik energie, kolik skutečně potřebujeme na vytápění konkrétní místnosti. Po vyčištění regulační ventily bezpečně udrží nastavenou teplotu a spolehlivě zavírají a otvírají kužel ventilu podle teploty okolí (místnosti). Tím dojde k zásadnímu zlepšení tepelné pohody, současně ke zvýšení životnosti ventilů, ke snížení rizika poruch topení a k odstranění případných více nákladů. Finanční částka vynaložená za chemické čištění je nižší než kompletní rekonstrukce systémů, které navíc vyžadují výrazný zásah do chodu budov. Chemické čištění probíhá mimo domácnosti, a to připojením na stoupačky buď z kotelny, nebo ze sklepních prostor. Není nutné vypouštění topné vody ze systému a práce lze provádět kdykoli v průběhu roku, i v topné sezóně. Výsledek čištění je okamžitý a uživatelé bytů bezprostředně po ukončení mohou zaznamenat pozitivní změnu, ve většině případů i v podobě eliminace nežádoucích zvuků v podobě praskání či „klepání“ ventilů, označovaných jako trakční hluky. Ve spojení s revitalizacemi (zateplení fasád, výměnou oken, rekonstrukcí střechy, podlah atd.) nabízí společnost DK CHEMO s.r.o. (www.dkchemo.cz) prostřednictvím chemického čištění vedle zlepšení tepelné pohody i možnost roční úspory ve výši 15–20 % celkových nákladů vynaložených za teplo*. Úspory se týkají rovněž elektrické energie, neboť ji využívají oběhová čerpadla, u nichž se v případě zvýšených hydraulických ztrát vlivem inkrustů musí zvyšovat výkon, aby byla dodávka tepla nebo teplé vody na potřebné úrovni (tato úspora se nejvíce projevuje u objektů, kde dochází k trvalému nevytápění a výkon čerpadel byl regulován). Každý cítí teplo jinak a klimatické vlivy nedílnou částí zasahují do této problematiky. Nicméně všichni jsme zvyklí na svůj standard a sebemenší změny rychle zaznamenáme. Proto čtvrthodina nutná k vytopení místnosti je rozhodně nepřijatelná v porovnání s pěti minutami, které jsou výsledkem čisté soustavy.

Chemické čištění v prvním kroku a provedení termohydraulického vyvážení (nikoli hydraulického vyvážení) v následné fázi dnes představují nejdostupnější způsoby pro získání optimálně fungující topné soustavy, třebaže ve „starém kabátu“. Spolehlivost regulačních prvků a tepelné zisky by však měly být pro domácnosti prioritou, neboť finanční prostředky za tepelnou energii budou v takovém případě utraceny za skutečné náklady.

* Uvedené hodnoty jsou podloženy energetickými audity za kalendářní rok z realizovaných projektů v ČR za poslední tři roky, mezi něž patří objekty nemocnic, výrobních a státních podniků nebo bytových a panelových domů ve správě bytových družstev.

*Ačkoli lze namítnout, že výměnou stávajících prvků topné soustavy lze dosáhnout 100% účinnosti soustavy a navíc s přesvědčením, že nové je vždy nejlepším řešením, problém usazenin je vyřešen na přechodnou dobu, neboť úsady se vždy objeví (vzpomeňme si na vodní kámen v rychlovarné konvici). Doporučený interval pro opakované chemické čištění je 10 let.

 Zlepšení o 34,5 % (zvýšení teploty o 8,9 °C) místnost: kuchyň

Teplotní průměr před čištěním 25,8 °C

 

  Teplotní průměr po čištění 34,7 °C

     

Zlepšení o 67,5 % (zvýšení teploty o 15,4 °C) místnost: obývací pokoj

Teplotní průměr před čištěním 22,8 °C

 

Teplotní průměr po čištění 38,2 °C

 

Litinové radiátory ve 2. podlaží panelového domu ve Svitavách (rok výstavby: 1992, původní soustava UT). Dne 15. 10. 2012 (před zahájením čištění) byla průměrná venkovní teplota vzduchu pro danou oblast 10,9 °C, v pátek 19.10. (po vyčištění) byl teplotní průměr 10,2 °C. Parametry topné vody nebyly v průběhu týdne upravovány a měření proběhlo při zavřeném okně v místnosti po 10 minutách od vytočení ventilu na maximum. Snímky z obývacího pokoje jsme uvedli jako extrémní případ „studeného“ radiátoru; v průměru je zlepšení účinnosti topných těles po chemickém čištění v rozsahu 30–35%.

Chemickým čištěním dosáhneme:

  • vyčištění radiátorů a potrubí, tj. odstranění pevných nánosů z vnitřních stěn radiátoru (pevné nánosy – vodní kámen a rez), které působí jako tepelné izolanty a snižují prostup tepla do okolí,
  • odstranění usazenin a kalů,
  • vyčištění sedel a kuželek termoregulačních ventilů – tyto ventily mají velmi úzkou mezeru a sebemenší nános způsobí zhoršení regulační funkce,
  • odstranění pevných nánosů v potrubí zajistí vyšší (původní) průtok topné vody,
  • rychlejšího prohřátí tělesa, usnadnění průtoku topné vody radiátory a potrubím a spolehlivé funkce TRV,
  • snížení ztrát tepla, které vznikají v rozvodech topné vody v objektu. Nánosy způsobují snížení vyzařování tepla z radiátoru, jehož následkem je nedostatečné vychlazení topné vody a zvýšení teploty zpátečního potrubí. Ztráty na tomto potrubí jsou dány jeho teplotou
  • to znamená, že pokud se zvýší teplota zpětného potrubí např. o 5 °C (běžná hodnota zvýšení při průměrném zanesení soustavy), pak se ztráty tepla v těchto prostorách zvýší o cca 3 % (tj. z obvyklé hodnoty cca 15 % na cca 18 %). Současně vlivem zvýšení doby průtoku topné vody o cca 30 % (zvýšení vzniklé nutností dodat do vytápěných prostorů stejné množství tepla jako u čisté soustavy) dochází po tuto dobu ke zbytečným ztrátám ve výši 18 %. Pokud by soustava byla čistá, zareagoval by regulační ventil uzavřením průtoku topné vody a ztráty by nevznikly. Celkem tedy dojde ke zvýšení ztrát o min. 9 % (přepočteno na dobu nutnou pro vytápění při čisté soustavě). Tato hodnota platí pro výpočtový tepelný spád 90/70 °C. U nových soustav vytápění nebo u zateplených domů je používaný tepelný spád nižší – např. 75/60 °C, 70/55 °C
  • pak je nárůst ztrát až 12–15 %. U podlahových vytápění nebo u tepelných čerpadel (spády 50/40 °C nebo 35/30 °C) je nárůst ztrát u zanesené soustavy až 30 %. U objektů, které mají vlastní přípravu topné vody ve výměníku, může pokles účinnosti výměníku a tedy nárůst ztrát dosáhnout 20–30 % jen na výměníku.

 

Zdroj:www.dkchemo.cz